Relevante wetgeving

In de berichten op deze blog wordt met afgekorte benamingen verwezen naar de relevante wetgeving. Hieronder staan deze afkortingen met de volledige naam en datum van de betreffende wettekst. De intussen opgeheven wetgeving staat onderaan cursief weergegeven.

  • ‘Wet Marktpraktijken’ of ‘WMPC’: Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
  • ‘Wet Consumentenkrediet’ of ‘WCK’: Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
  • ‘Wet Betalingsdiensten’: Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten.
  • ‘Richtlijn oneerlijke handelspraktijken’: Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad.
  • ‘Richtlijn consumentenkrediet’ of ‘CCD’: Richtlijn 2008/48 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad.
  • ‘Richtlijn betalingsdiensten’ of ‘PSD’: Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.
  • ‘Richtlijn consumentenrechten’: Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad.
  • ‘Wet Handelspraktijken’ of ‘WHPC’: Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *